Rujukan Kelima dalam menafsikan Alqurana dalah makna Syar’i atau bahasa (Arab) yang ditunjukkan oleh kata-Kata dalam Al-Qur`an sesuai dengan konteks Kalimatnya