DESKRIPSI MATAKULIAH

Matakuliah ini dirancang untuk mempelajari dasar-dasar pengelolaan harta (muamalah maliyah) dan berbagai jenisnya, dapat mengenal dan mengetahui hukum-hukum yang ada seputar aktivitas muamalah maliyah tersebut melalui kaidah dasar yang telah ditetapkan para ulama. Materi dalam matakuliah ini berkaitan erat dengan konsep kaidah dasar fikih maaliyah, berbagai jenis transaksi berbasis syariah dalam perspektif fikih.

TUJUAN MATAKULIAH

Setelah menempuh matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

 1. memahami kaidah dasar dalam fikih pengelolaan harta,
 2. memahami berbagai jenis dan hukum transaksi syariah yang umum dilaksanakan di Indonesia dalam perspektif fikih, dan
 3. memahami konsep dan hukum riba, transaksi dan barang ribawi.

BAHAN ACUAN

 1. Al Zuhayli, Wahbah. 2007. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume I & II. Dar Al Fikr. Damascus, Syriah (WZ)
 2. ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq, 2009. Fatwa –Fatwa Jual Beli Oleh Ulama –Ulama Besar Terkemuka. Pustaka Imam Asy-Syafi’i. Bogor. (AAD)
 3. Sabiq, Ahmad. 2011. Kaedah-kaedah Praktis Memahami Figih Islami. Pustaka Al Furqon. Gresik. (AS)
 4. Badri, Muhammad Arifin. 2010. Sifat Perniagaan Nabi: Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam. Pustaka Darul Ilmi.Bogor. (MA)
 5. Fauzan, Sahalih Fauzan. 2010. Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba dalam Syariat Islam. At Tibyan. Solo. (SFF)
 6. Syahatah, Husain Husain. 2006. Asuransi dalam Perspektif Syariah. AMZAH. Jakarta. (HS)
 7. Berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan. (DSN)
 8. Berbagai artikel dari AsySyariah
 9. Berbagai artikel dari majalah pengusaha muslim atau www.pengusahamuslim.com
 10. Berbagai artikel dari www.kajian.net
 11. Berbagai artikel dari www.ekonomisyariat.com

TOPIK BAHASAN

Sesi

Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan

Ref

1

Overview dan Penjelasan Kontrak Perkuliahan Overview dan Kontrak Perkuliahan Silabus

2

Konsep dan kaedah dasar Fiqih Maaliyah Konsep dasar Fikih: Sumber hukum dalam islam
Macam akad dalam muamalah maliyah
Kaedah dasar fikih untuk transaksi maliyah
Studi Kasus
AS; MA Ch.2

3

Konsep Riba’ Definisi dan jenis Riba
Riba dalam system perbankan
Konsep Riba dalam berbagai mazhab
Studi Kasus
SFF; WZ Ch.10 Acuan Fatwa & Kasus:AAD Ch.7 s/d 9

4

Fikih Transaksi Jual Beli Definisi akad jual beli (ba’i)
Syarat sah akad jual beli
Jual Beli terlarang
Studi Kasus
WZ Ch.1 s/d 4 MA Ch.3s/d5 Acuan Fatwa & Kasus: AAD Ch.1 s/d 4 & 6

5

Fikih Transaksi Jual Beli: Hak Memilih (Khiyar) · Definisi, Karakteristik dan Jenis Khiyar
· Studi Kasus
WZ Ch.5 MA Ch.7 Acuan Fatwa & Kasus: AAD Ch.5

6

Fikih Transaksi Jual Beli: Salam dan Istishna’ Definisi Salam dan Istishna
Berbagai situasi transaksi Salam dan isthisna
WZ Ch.5 & 7; DSN Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

7

Fikih Transaksi Ijarah Definisi dan karakteristik transaksi ijarah
Jenis transaksi Ijarah
Bentuk pelanggaran dalam Ijarah
Berakhirnya Ijarah
WZ Ch.13 s/d 19; DSN Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

8

1UJIAN TENGAH SEMESTER

9

Fikih Transaksi Perserikatan: Musyarakah Definisi dan jenis perserikatan
Persyaratan perserikatan
Status dan karakteristik perserikatan
WZ Ch.21 s/d 27; DSN Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

10

Fikih Transaksi Perserikatan: Mudharabah Definisi, karakteristik dan persyaratan dalam mudharabah
Bentuk mudharabah yang valid
Berkahirnya akad mudharabah
WZ Ch.28 s/d 32; DSN Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

11

Fikih Transaksi Wakalah Definisi dan jenis kontrak berbasis keagenan (wakalah)
Status Hukum wakalah
Multiple agents
Berkahirnya kontrak keagenan(wakalah)
WZ Ch.52 s/d 56; DSN Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

12

Fikih  Transaksi Gadai dan barang jaminan Definisi dan berbagai kondisi dalam gadai syariah (rahn)
Hukum dalam akad rahn
Gadai atas barang yang berkembang atau tumbuh
WZ Ch.69 s/d 74; DSN Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

13

Fikih Transaksi Asuransi Definisi dan jenis akad dalam asuransi syariah
Hukum asuransi syariah
Perbedaan dengan asuransi konvensional
HS; DSN,Acuan Fatwa & Kasus: Berbagai artikel relevan

14

Fikih Transaksi Sukuk Definisi dan hukum obligasi Syariah Mekanisme Transaksi Sukuk DSN; Berbagai artikel relevan

15

Fikih Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) Fikih ZIS
Pola distribusi ZIS
Pengelolaan ZIS
Berbagai artikel yang relevan

16

UJIAN AKHIR SEMESTERDOWNLOAD SILABUS               FIQIH MUAMALAH_SILABUS